Sokaku Takeda (1860-1943), founder of Daito-ryu Aikijujutsu.

Koichi Tohei (1920-2011), founder of Shin Shin Toitsu Aikido (aka Ki-Aikido) and Ki no Kenkyukai.

Morihei Ueshiba (1883-1969), founder of modern Aikido.

Kenjiro Yoshigasaki (1951-2021), headmaster of Ki-Aikido in Europe and founder of Ki no Kenkyukai Internationale.

Rainer Varis (1955-), founder of Finnish Ki-Aikido and Finnish Ki Federation.

Pekka Salmi, Rainer Varis & Esa Lilja from Finland with Michael Holm of the Ki no Kenkyukai Musubi (2021).

Sensei continuum